Kestävää liikkumista
Parempaa liikenneympäristöä

Projektikuvaukset

Kuvauksia viisaan liikkumisen projekteistamme.

Työpajoissa pohdittiin, miten työmatkaliikkumiseen voidaan kannustaa taloudellisin keinoin.

Liikkumissuunnittelun hyödyt euroina -hanke, 2017

Hankkeeseen osallistui kaksi työpaikkaa: Elisa Oyj ja Kangasalan kunta. Työpaikoilla tehtiin työmatkakyselyt ja liikkumissuunnitelmat, joiden pohjalta laskettiin erilaisten liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden euromääräisiä hyötyjä työnantajalle. Hanke on osa Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen T&K -hankekokonaisuutta, jota rahoittavat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikennevirasto, Sitra ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma. Tutustu hankeraporttiin.

”Hanke osoittaa, että kulkutapamuotojen muutos kannattaa. Esiin tulleet toimenpide-ehdotukset ovat toteutettavissa kohtuullisen pienin panoksin verrattuna saavutettaviin hyötyihin.”  Oskari Auvinen, Kangasalan kunnanjohtaja

”Saadut tulokset osoittavat, että viisas työmatkaliikkuminen tuo säästöjä, parantaa työhyvinvointia sekä auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Kannattaa siis rohkeasti pohtia ja haastaa vanhoja toimintamalleja.” Minna Kröger, Elisa Oyj:n yritysvastuujohtaja

Asiakkaat: Elisa Oyj, Kangasalan kunta, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevirasto

Maarit Leinonen tutustuu aktiivisuusrannekkeeseen Liikuttava työmatka -kilpailun starttitilaisuudessa.

Työmatkaliikkumisen aktivointihanke Hinku-kunnille, 2017 (käynnissä)

Työmatkaliikkumisen aktivointihankkeessa oli mukana kaksi Hinku-kuntaa: Lappeenranta ja Loimaa. Molemmista kunnista kohdetyöpaikoiksi valittiin kuntaorganisaatiot. Hankkeen tavoitteena oli lisätä kävelyä ja pyöräilyä työ- ja työasiointimatkoilla. Huomiota kiinnitettiin erityisesti henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen lisäämällä työmatkaliikuntaa.

Kaupungeissa toteutettiin liikkumiskyselyt ja laadittiin liikkumissuunnitelmat. Lisäksi järjestettiin henkilöstöinfoja ja -kampanjoita. Esimerkiksi Lappeenrannan kaupungin työntekijöille järjestettiin Liikuttava työmatka -kilpailu, jossa kukin osallistuva joukkue kierrätti neljän viikon ajan aktiivisuusranneketta joukkueen jäseneltä toiselle viestikapulan tavoin. Pisteitä jaettiin joukkueelle sen mukaan, kuinka aktiivisesti rannekkeen käyttäjät liikkuivat.

Asiakkaat: Lappeenrannan kaupunki, Loimaan kaupunki ja Liikennevirasto (osarahoitus)


Nokian Kalle Luukkanen havaitsi, että sähköpyörällä pystyy hoitamaan puhelut hengästymättä. Kuva: Aleksi Luukkanen.

HSL Viisaan liikkumisen palvelumallihanke, 2017

Helsingin seudun liikenne HSL kehitti hankkeessa viisaan liikkumisen markkinapaikkaa sekä palvelu- ja tuotekokeilujen toimintamallia, jonka avulla erilaisia liikkumisen palveluja tarjotaan työnantajille. Valpastin Oy vastasi viisaan liikkumisen kokeilijoiden rekrytoinnista ja kokeilujen organisoinnista hankkeeseen osallistuvilla työpaikoilla (Keva ja Nokia).

Kahden viikon kokeilujaksoihin osallistui yhteensä 22 kokeilijaa, jotka testasivat tavallisia pyöriä, sähköpyöriä ja taittopyöriä sekä joukkoliikennettä. 63 % palautekyselyyn vastanneista kokeilijoista muutti kulkutapaansa vähintään jonkin verran. Muillakin kynnys joukkoliikenteen tai polkupyörän käyttöön aleni.

”Koin matkat niin nautinnollisina, että ostin kokeilun jälkeen testaamani sähköpyörän.” Sähköpyöräkokeilija Kevasta.

Asiakas: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL


Viisas liikkuminen työpaikalla, Tampere

Työnantajat ovat tärkeässä roolissa viisaan liikkumisen edistämisessä.

Liikkumisenohjauksen työpaikkayhteistyö: Tampereen kaupungin työpaikkavierailut, 2016

Tampereen kaupunki halusi havahduttaa tamperelaisia työpaikkoja viisaan liikkumisen edistämiseen. Valpastin Oy organisoi tapaamiset kuuteen tamperelaiseen työpaikkaan joulukuussa 2016. Tapaamisissa oli mukana Tampereen kaupungin edustaja.

Asiakas: Tampereen kaupunki

Riikka Hiltunen, työmatkapyöräilyn kokeilija.

”Kiitos, että innoititte minut tähän!”, Riikka Hiltunen, työmatkapyöräilyn kokeilija.

HSL Viisaan liikkumisen kokeilut -hanke, 2016

Projektissa tehtiin liikkumiskysely ja -suunnitelma neljälle HSL-alueen työpaikalle (SOK, Finlayson, Innofactor ja Kantar TNS). Lisäksi työpaikoilta rekrytoitiin autoilijoita kokeilemaan pyöräilyä, joukkoliikennettä tai niiden yhdistelmää työmatkallaan. Uudenlaista työmatkaa testanneista 19 kokeilijasta 14 muutti kulkutapaansa vähintään jonkin verran. Muillakin kynnys joukkoliikenteen tai polkupyörän käyttöön aleni. Kokeilijoiden kokemuksia jaettiin mm. HSL:n blogissa.

Viisaan liikkumisen hankkeen myötä pystyimme toteuttamaan henkilöstön toiveita aktiivisemman työmatkaliikkumisen tukemiseksi. Muutokset on otettu ilolla vastaan ja työhyvinvointi on lisääntynyt.” Heidi Partanen, SOK:n henkilöstön kehittämispäällikkö

Asiakas: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL

Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila kokeili sähköpyöräilyä työmatkoillaan

Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila kokeili sähköpyöräilyä työmatkoillaan.

Hyvinkään kokeilupyörähanke, 2016

Hankkeessa hyvinkääläiset saivat hakea kokeilemaan sähkö- tai taittopyörää. Sadasta hakijasta valittiin kahdeksan kokeilijaa, jotka pääsivät testaamaan uudenlaista kulkutapaa arjessaan. Hankkeen tavoitteena oli lisätä ns. erikoispyörien näkyvyyttä Hyvinkäällä. Tavoitteessa onnistututtiin hyvin: Liikkuva Hyvinkää -blogia käytiin lukemassa hankkeen aikana 5 393 kertaa, mikä oli moninkertainen määrä blogin historiaan nähden. Lisäksi yksi kokeilijoista, Ylen toimittaja Pekka Mommo kirjoitti hankkeesta Ylen verkkosivuille Kansakuntien velttous maksaa maltaita -jutun, joka oli laajasti luettu ja levisi hyvin myös sosiaalisessa mediassa.

Asiakas: Hyvinkään kaupunki

Sipoon kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma löytyy myös e-julkaisuna.

Sipoon kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma, 2016

Sipoon kunnalle laadittiin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma (program för främjande av gång och cycling). Työssä määriteltiin kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä saavutettavat hyödyt Sipoossa, asetettiin tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavutettaviksi. Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyödyt laskettiin euroina maailman terveysjärjestön WHO:n laatiman HEAT-laskelmamenetelmän avulla. Edistämisohjelman tekoon osallistui kunnan eri hallintokuntien edustajia. Edistämisohjelma taitettiin laadukkaasti ja siitä laadittiin esitys.

Asiakas: Sipoon kunta, Liikennevirasto (osarahoitus)

Mikko, Helga ja Hilda Hagelberg kokeilivat tavarapyörää. Kuva: KKI/Valoisa Nauris

Pyöräilyn esteiden purkaminen sähköavusteisilla ja tavarankuljetuspyörillä, 2015

Hanke oli osa valtakunnallista kävelyn ja pyöräilyn tutkimus- ja kehityshanketta. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla voidaan lisätä arkimatkojen kävelyä ja pyöräilyä. Erityisesti haluttiin selvittää, missä tilanteissa sähkö- ja tavarankuljetuspyörillä on mahdollista korvata automatkoja. Yli 50 kangasalalaista haki mukaan kokeiluun. Valitut 7 kokeilijaa saivat testata sähkö- ja tavarankuljetuspyöriä omassa arjessaan noin kuukauden ajan. Hanke lisäsi selvästi sähkö- ja tavarankuljetuspyörien tunnettuutta Kangasalla ja vahvisti käsitystä kokeilukulttuurin tärkeydestä. Hankkeen yhteydessä perustettiin Kokeilupyora.fi -sivusto.

Tutustu hankkeen tuloksiin.

Asiakkaat: KKI-ohjelma, Kangasalan kunta, Liikennevirasto

Pyöräilymyönteisin työpaikka palkittiin hienolla keltaisella asiointipyörällä.

Kokkolan pyöräilymyönteisin työpaikka -kilpailu, 2015

Kokkolan kaupungin pyöräilykaupunkiohjelmassa nostettiin työpaikkojen merkitys arkimatkojen kulkuvalinnassa. Siksi kaupungin pyöräilytyöryhmä päätti vuonna 2015 järjestää Pyöräilymyönteisin työpaikka -kilpailun, jonka tarkoituksena on aktivoida työnantajia pyöräilyn edistämiseen. Kilpailun yhteydessä auditoitiin kolmen työpaikan pyöräilyolosuhteet. Voittajaksi valittiin Ab A. Häggblom Oy, jossa erityisesti johdon sitoutuminen oli esimerkillistä. Palkinnot ojensi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jutta Urpilainen osana Kokkola-päivän juhlallisuuksia.

Asiakas: Kokkolan kaupunki

Pikkolan päiväkodin lapsia suorittamassa Pyöräilymerkkiä, sadesää ei hymyjä hyydyttänyt.

Oikeus liikkua omin jaloin – Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kangasalla, 2014

Kangasalan kunnanhallitus hyväksyi kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman kokouksessaan 2.6.2014. Ohjelmassa on 10 toimenpidekokonaisuutta, joiden avulla ohjelma jalkautetaan Kangasalla. Liikkumisen ohjausta on toteutettu erilaisten kampanjoiden ja tapahtumien avulla muun muassa työpaikoilla ja päiväkodeissa.

Asiakas: Kangasalan kunta

Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin ilolla vastaan vuonna 2016.

Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän hankesuunnitelman päivittäminen, 2014

Laadittiin Helsingin kaupunkipyörä-järjestelmän hankesuunnitelma, jonka perusteella Helsingin kaupunkipyörä-järjestelmä eteni kaupungin päätöksentekoon. Hankkeessa kuvattiin kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttamisen periaatteet, arvoitiin hyödyt ja laskettiin kustannukset sekä arvioitiin rahoitusjärjestelmää.

Asiakas: Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL